Общи условия за ползване на интернет страница и платформа за он-лайн обучение www.focus-academy.bg

Съдържание

 1. Общи положения
 2. Правила за използване на интернет страницата и платформа за он-лайн обучение www.focus-academy.bg
 3. Предоставяне на услуги за он-лайн обучение на индивидуални регистрирани потребители
 4. Предоставяне на услуги за он-лайн обучение за корпоративни клиенти
 5. Права и задължения на потребителите
 6. Права и задължения на „Фокус Академия“ като доставчик на услуги за он-лайн обучение
 7. Политика за издаване на сертификати
 8. Други
 9. Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

1. Общи положения

Настоящите Общи условия за ползване на интернет страница и платформа за он-лайн обучение www.focus-academy.bg (наричани за краткост „Общите условия“) обвързват и задължават всички потребители на интернет страницата и платформата за он-лайн обучение www.focus-academy.bg.

Тази интернет страница е собственост на "Фокус Системс" ЕООД (наричана за краткост „Фокус Академия“ или „доставчика“) и чрез осъществяването на достъп до страницата в интернет на адрес www.focus-academy.bg, потребителят изразява своето безспорно и категорично съгласие с Общите условия. В случай, че потребителят не е съгласен с Общите условия, той няма право да използва интернет страницата на „Фокус Академия“, или каквито и да било елементи от нея.

„Фокус Академия“ предоставя на потребителите услуги за он-лайн обучение чрез интернет страница, представяща основните характеристики на услугите, и платформа за он-лайн обучение, която съдържа материали за обучение под формата на разработени текстови материали, практически задачи, графични материали, аудио и видео материали, снимки, изпити и др.

Собственик на интернет страницата и платформа за он-лайн обучение www.focus-academy.bg е "Фокус СиСистемс" ЕООД, с ЕИК: 200946846, и адрес на управление: гр. София, ул. Попова шапка 42 и 

 • Тел.: 0882402642
 • Факс: 02 434 22 87
 • Имейл: office@focus-academy.bg
 • Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. Калиманци 45, офис 3.

2. Правила за използване на интернет страницата и платформа за он-лайн обучение www.focus-academy.bg

Всички, които ползват интернет страницата и платформа за он-лайн обучение на „Фокус Академия“ на адрес www.focus-academy.bg, както всички които се запознават и разглеждат съдържанието на интернет страницата и платформа за он-лайн обучение на „Фокус Академия“ в Интернет, се информирани, че информацията в тях е със защитено авторско право ©"Фокус Системс" ЕООД, а в този смисъл всякакви права, които не са били изрично предоставени, са запазени.

Интернет страницата www.focus-academy.bg може да се използва и без регистрация. Целта и е да информира потребителите за предлаганите от „Фокус Академия“ услуги за он-лайн обучение като основните характеристики на всяко обучение са описани в раздел „Обучения“ на интернет страницата www.focus-academy.bg и потребителите имат възможност да се запознаят с тях преди да вземат решение за регистрация и евентуално последващо записване за обучение.

Всяко прехвърляне или възпроизвеждане, запаметяване или разпространяване на част от съдържанието или на цялото съдържание на интернет страницата и платформата за он-лайн обучение под каквато и да било форма, без предварително писмено разрешение или изрично писмено съгласие от „Фокус Академия“, е забранено с изключение на случаите, когато то се осъществява в съответствие настоящите Общи условия.

Във всички описани в настоящите Общи условия случаи използването на информацията, публикувана на интернет страницата и платформата за он-лайн обучение, е разрешено, единствено в случай че се посочва източникът на информация

Цялото съдържание на интернет страницата и платформата за он-лайн обучение www.focus-academy.bg, изображенията и технологиите използвани в тях, са обект за закрила от Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстове, статии, материали и всякакви текстови, графични и видео материали, публикувани в интернет страницата и платформата за он-лайн обучение са собственост на „Фокус Системс“ ЕООД, освен ако изрично е посочено друго.

Използването на графични материали, публикувани в интернет страницата, е строго забранено.

Съдържанието на интернет страницата и платформата за он-лайн обучение на „Фокус Академия“ се предоставя за ползване, по начина по който е изложено и публикувано в интернет страницата. „Фокус Академия“ не може и не гарантира, че страницата в глобалната мрежа ще бъде непрекъснато на разположение на потребителите, или че в страницата не е възможно появяване на грешки. Гаранции от каквото и да било естество, които гаранции да са изразени или наложени, включително и гарантирането на юридически титул или липса на нарушения или каквито и за било наложени гаранции в отношение на пригодността за определената цел, не се дават и не могат да бъдат дадени от „Фокус Академия“ по отношение на надеждност, точност или наличие в съдържанието на тази страница.

Наличните в интернет страницата и платформата за он-лайн обучение препратки към интернет страници, които са собственост на трети лица, са предоставени единствено за удобство на потребителите. Когато потребител използва тези препратки, той излиза от интернет страницата и платформата за он-лайн обучение www.focus-academy.bg. „Фокус Академия“ не контролира интернет страниците, собственост на трети страни, и не поема отговорност за никой от тях и тяхното съдържание.

„Фокус Академия“ няма да носи каквато и да било отговорност, във връзка с каквито и да било косвени, директни, специални, случайни или последващи щети, както и загубена печалба или прекъсване на бизнес, които произтичат като следствие от използването на интернет страницата или във връзка с невъзможност да бъде използван интернет страницата на „Фокус Академия“, дори и когато „Фокус Академия“ е бил уведомен писмено или устно, относно вероятността от възникването на подобни щети.

Юрисдикциите в някои от държавите не позволяват изключване на конкретни гаранции или ограничения по отношение на отговорността, така че тези ограничения или изключения може да не се отнасят за всеки конкретен случай. Тогава отговорностите на „Фокус Академия“ биха се ограничили до максималната степен, която позволява съответното законодателство.

„Фокус Академия“ и „Focus Academy” са търговски марки на "Фокус Системс" ЕООД. Други имена на продукти и имена на компании, които се споменават тук в тази интернет страница, представляват търговски названия или запазени търговски марки на съответните им собственици.

"Фокус Системс" ЕООД си запазва правото да преразглежда страницата си в глобалната мрежа или да спре достъпа до нея по всяко време.

Авторски права © "Фокус Системс" ЕООД.
Всички права са запазени © "Фокус Системс" ЕООД

3. Предоставяне на услуги за он-лайн обучение на индивидуални регистрирани потребители

Чрез регистрация в интернет страницата и платформата за он-лайн обучение потребителят има достъп до допълнителни функции (напр. личен профил, история, достъп до безплатни обучения или до безплатни модули от платени обучения, възможност за записване за платено обучение, генериране на фактури, достъп до материалите за платеното обучение, изпит и сертификат след успешно положен изпит, и др.).

При регистрацията си всеки потребител посочва потребителско име (адрес на електронна поща), парола, име и фамилия и потвърждава, че е запознат с настоящите Общи условия, чрез поставяне на отметка до текста „Запознат съм с Общите условия за ползване на интернет страница и платформа за он-лайн обучение www.focus-academy.bg“. В регистрационната форма потребителят предоставя свои лични данни като гарантира за тяхната автентичност. Потребителят се явява титуляр и автор на електронното изявление.

Интернет страницата и платформата за он-лайн обучение на „Фокус Академия“ не съхраняват информация за паролите на потребителите.

Регистрацията не е обвързана със задължение за покупка.

На интернет страницата www.focus-academy.bg, в раздел „Обучения“ е предоставена информация за всяко от предлаганите обучения, включително изисквания за входящо ниво, технически изисквания, цени и др. Потребителите следва да се запознаят с тях преди да вземат решение за записване за обучение.

Записването за конкретно обучение се извършва през профил на регистриран потребител чрез кликване върху бутон „запиши ме“. Чрез това действие регистрираният потребител се съгласява да закупи услугите, които е избрал предварително, и договорът се счита за сключен.

Всички плащания се извършват чрез банков превод по посочената в интернет страницата банкова сметка. Всички цени, обявени в интернет страницата, са в български лева, без включено ДДС. Дружеството е регистрирано по ДДС и начислява 20% ДДС в издаваните фактури. За всички направени плащания се издават фактури съгласно Закона за счетоводството.

Най-късно до 2 часа след потвърждаване на извършено плащане за избрана конкретна обучителна услуга „Фокус Академия“ осигурява достъп на потребителя до закупената от него услуга като го информира за активирането на достъпа и на посочената от него при регистрацията електронна поща.

4. Предоставяне на услуги за он-лайн обучение за корпоративни клиенти

Услугите за он-лайн обучение за корпоративни клиенти (наречени още „Възложител“) се извършват на базата на договор между двете страни, в който се определя конкретното обучение, броят и имената на лицата, които следва да го преминат, и техните потребителски имена (адреси на електронна поща), договорените отстъпки от обявените в интернет страницата цени, срокът за изпълнението на договора, периодичност и съдържание на отчети за напредъка и резултатите от обучението.

Всички плащания се извършват по банков път по посочената в интернет страницата банкова сметка. Всички цени, обявени в интернет страницата, са в български лева, без включено ДДС. Дружеството е регистрирано по ДДС и начислява 20% ДДС в издаваните фактури. За всички направени плащания се издават фактури съгласно Закона за счетоводството

След потвърждаване на извършено плащане за договорената конкретна обучителна услуга „Фокус Академия“ създава служебни регистрации на посочените в договора лица, които следва да преминат обучението. Лицата, които следва да преминат обучението, и определено лице за контакт от страна на Възложителя, получават уведомление на посочените адреси на електронна поща уведомление за разрешен достъп и периода на продължителност на достъпа, съгласно уговореното в договора между двете страни.

5. Права и задължения на потребителите

Потребителите на интернет страница и он-лайн платформа за обучение „Фокус Академия“ имат право да преглеждат съдържанието им, както и да съхраняват и/или отпечатват копия на извадки на текстове, статии, материали и всякакви други текстови, графични и видео материали от страницата, само за свое лично ползване, но не за разпространяване с комерсиална цел или с цел извличане на търговска печалба от съответните текстове, статии, материали и всякакви други текстови, графични и видео материали, освен ако това не е било позволено в писмена форма от „Фокус Академия“.

Потребителите имат право да използват интернет страницата и платформа за он-лайн обучение, находящи се на адрес www.focus-academy.bg, и тяхното съдържание само за лични, некомерсиални цели.

Потребителите са длъжни сами да си осигурят необходимото им оборудване (хардуер и софтуер) за използване на услугите, предоставяни от „Фокус Академия“.

Потребителят е длъжен да се запознае с формата на конкретното обучение и неговите основни характеристики преди да се запише за него.

В случай когато потребителят е закупил услуга от „Фокус Академия“ и тази услуга или отнасящ се до нея продукт трябва да му бъдат предоставени до посочен от него адрес посредством куриерски услуги, тогава потребителят поема разходите по куриерските услуги чрез извършване на наложен платеж при получаване на закупения продукт.

Потребителят има право да се откаже от услугата до 14 дни след извършването на плащане, единствено в случай, че е уведомил „Фокус Академия“ за желанието си да се откаже от услугата и не е осъществил достъп до учебните материали. В този случай той има право да получи 100% от платената сума.

Съгласно ЗЗП доставчикът предоставя на потребителя и Стандартен формуляр за упражняване на правото на отказ съгласно Приложение 1. Доставчикът се задължава да възстанови всички дължими към потребителя суми до 14 дни след получаването на писменото уведомление за отказ от услугата.

Потребител няма право да се откаже от услугата, в случай че услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договора бъде изпълнен изцяло от доставчика.

Потребителите се задължават да се информират за промените в Общите условия.

6. Права и задължения на „Фокус Академия“ като доставчик на услуги за он-лайн обучение

До 2 часа след потвърждаване на извършено плащане за избрана конкретна обучителна услуга доставчикът се задължава да осигури достъп на потребителя до закупената от него услуга като го информира за активирането на достъпа и на посочената от него при регистрацията електронна поща.

Доставчикът се задължава да предоставя съдействие на регистрираните потребители на интернет страницата относно нейното ползване и функции, в работни дни, от 9.00 до 18.00, на телефон: 0882402642 или на имейл: office@focus-academy.bg.

Доставчикът има право да прекрати достъпа на потребители до интернет страницата, когато се установи, че те са предоставили неверни данни при регистрацията си или по какъвто и да било начин, чрез действията си, накърняват правата на интелектуална собственост на "Фокус Системс" ЕООД или на трети лица, или в частност нарушават законите на Република България.

Доставчикът има право да откаже регистрацията за ползване на интернет страницата на потребители, които не предоставят изискваните в регистрационната форма лични данни, за които се е установило, че са недееспособни, както и ако са изразили несъгласието си с настоящите Общи условия.

Доставчикът има право по всяко време едностранно да променя настоящите Общи условия, но не и задължението индивидуално да уведомява всички потребители за настъпилите промени. След всяка промяна доставчикът актуализира датата на публикация.

Доставчикът е длъжен да уведоми потребителите за всяка промяна в Общите условия като публикува в интернет страницата съобщение за измененията.

В седем дневен срок от публикуването, ако потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, доставчикът има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на потребителя.

Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в учебните материали, услуги и цени.

Доставчикът има право да прекратява временно достъпа до интернет страницата заради настъпили форсмажорни обстоятелства, за техническа профилактика или обновяване. Потребителите се уведомяват предварително за всички планирани прекъсвания и тяхната продължителност.

Доставчикът има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.focus-academy.bg.

Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни и информация, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги в www.focus-academy.bg.

Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Доставчика във връзка с ползването на услугите от потребителите, не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за Доставчика.

7. Политика за издаване на сертификати

Сертификатите за преминато обучение и успешно положен изпит се генерират автоматично в профила на всеки регистриран потребител след изпълняването на необходимите условия за създаване на сертификат, а именно – потребителят се е запознал с цялото учебно съдържание на обучението, за което се е записал и е постигнал най-малко 80% верни отговори на изпита. Сертификатите се съхраняват в профила на всеки регистриран потребител и могат да бъдат сваляни от него.

Сертификатите съдържат логото на „Фокус Академия“, името и логото на организацията, която е подготвила учебното съдържание, както и логото на организацията, акредитирала обучението, ако е приложимо.

Сертификатите съдържат още трите имена на участника, предмета и програмата на обучението, продължителността на обучението в учебни часове и дата на издаване. Всеки сертификат има уникален регистрационен номер, както и QR код, който позволява автоматична проверка на истинността на сертификата чрез препращане към вътрешна страница на www.focus-academy.bg, която визуализира данните от сертификата.

Всички сертификати се подписват с подпис на представляващия "Фокус Системс" ЕООД.

8. Други

Актуалните Общи условия за ползване на интернет страница и платформа за он-лайн обучение www.focus-academy.bg са публикувани на интернет страницата като е посочена датата на последната им редакция. На всички потребители е осигурен постоянен достъп до тях.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че не бъде постигнато съгласие, всички неразрешени спорове, породени от договора или отнасящи се до него, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България

Дата на последна актуализация на документа: 02.06.2017г.

9. Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

(попълнете и изпратете настоящия формуляр, ако желаете да се откажете от договора)

До
"Фокус Системс" ЕООД
ЕИК: ……………..
Адрес на управление: ……………………
Тел./Факс: ………………..
Имейл: …………………………

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за за

предоставяне на следната услуга*:

Поръчано на*/получено на*:

Име на потребителя/ите:

Адрес на потребителя/ите:

Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия):

Дата:

* Ненужното се зачертава.